Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden TOOL Training & Opleiding

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen, advisering en coaching die verzorgd worden door TOOL Training & Opleiding.
2. Terbeschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die TOOL Training & Opleiding nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. Als TOOL Training & Opleiding daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte.
3. Derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door TOOL Training & Opleiding geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
4. Aansprakelijkheid
TOOL Training & Opleiding is te allen tijde niet verantwoordelijk voor kosten en/of schade die cursisten om welke reden dan ook zouden lijden.
5. Eigendom en auteursrechten
a. Eigendom
Games, modellen, oefeningen en technieken die gebruikt zijn voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, in de training of in het onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van TOOL Training & Opleiding. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van TOOL Training & Opleiding.
b. Auteursrecht
Op de door TOOL Training & Opleiding ten behoeve van de opdrachtgever of deelnemers vervaardigd opleidingsmateriaal, rapporten, formulieren, boeken en dergelijke, rust auteursrecht. Tenzij anders overeengekomen, is vermenigvuldiging door opdrachtgever of diens medewerkers danwel door deelnemers niet toegestaan.
6. Vertrouwelijkheid
6.1. Geheimhouding
TOOL Training & Opleiding is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van TOOL Training & Opleiding aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van TOOL Training & Opleiding, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage, materialen of lesstof ter beschikking stellen.
6.2. Beroepscode, gedragsregels
TOOL Training & Opleiding garandeert de deelnemers aan haar opleidingen en trainingen dat geen oneigenlijk gebruik zal worden gemaakt van opleidingen ten behoeve van selectiedoelen, beoordelingen of interne promoties. Informatie over de prestaties of vaardigheden van individuele deelnemers aan haar trainingen wordt slechts aan derden verstrekt wanneer de betreffende deelnemer ervan op de hoogte is en zijn of haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven.
7. Tarieven en kosten van de opdracht
7.1. Te declareren honoraria/trainingskosten
a. De kosten van de accommodatie
De kosten van het verblijf van trainers in een (trainings)accommodatie, evenals de kosten voor deze accommodatie komen ten laste van de opdrachtgever.
b. Kosten open inschrijvingen
Voor trainingen met open inschrijving geldt een vaste prijs waarin alle met de training samenhangende kosten zijn inbegrepen, met uitzondering van arrangementskosten van de trainingsaccomodatie voor de deelnemers.
8. Betalingsvoorwaarden
8.1. Facturering
TOOL Training & Opleiding zal vóór aanvang van de training/opleiding een factuur verzenden met het overeengekomen bedrag. Twee weken voor aanvang van de training dient het bedrag te zijn voldaan. Betaling geschiedt netto en zonder korting of schuldvergelijking. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, komen alle kosten die gemaakt moeten worden ter incasso van de vorderingen van TOOL Training & Opleiding voor rekening van de opdrachtgever. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
8.2. Annulering
a. TOOL Training & Opleiding hanteert een bedenktijd van 14 dagen in haar contracten.
b. Annuleringsvoorwaarden open trainingen
Tot 2 maanden vóór aanvang van de training: € 250,- annuleringskosten. Bij annulering korter dan 2 maanden, maar tenminste 3 weken vóór aanvang van de training: 50% van het cursusgeld. Binnen drie weken voor aanvang van de training: volledige arrangement van het conferentieoord en volledige deelnamekosten. Annulering dient te geschieden per aangetekende brief naar TOOL Training & Opleiding.
c. Annuleringsvoorwaarden maatwerkopleidingen en –trainingen
Tot 2 maanden vóór aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reed gemaakte kosten ter voorbereiding van de training. Van 2 maanden tot drie weken voor aanvang: 50% van de volledige trainingskosten (inclusief eventueel arrangement) van de betreffende data. Binnen drie weken voor aanvang: de volledige trainingskosten en eventueel arrangement van de betreffende data. Annulering dient te geschieden per aangetekende brief naar TOOL Training & Opleiding.
d. Vervanging, uitsluiting en annulering door TOOL Training & Opleiding
Drie weken vóór aanvang van de training is het mogelijk bij annulering voor een vervanger te zorgen, deze dient dan wel aan de eisen van de training te voldoen. Vervanging dient schriftelijk, tenminste drie weken voor aanvang van de training, doorgegeven te worden aan TOOL Training & Opleiding. TOOL Training & Opleiding heeft te allen tijde het recht een deelnemer aan de training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet passend in de doelgroep, individuele problematiek of niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan. Uitsluiting van een deelnemer door TOOL Training & Opleiding heeft voor de aanmeldende organisatie geen financiële gevolgen. Voor open inschrijvingen geldt dat TOOL Training & Opleiding bij te weinig aanmeldingen het recht heeft de training te annuleren. Eventuele facturen die reeds voldaan zijn worden in dat geval door TOOL Training & Opleiding retour gestort.
9. Klachtenprocedure
a) Indien de relatie een klacht heeft, dient de relatie eerst in een (persoonlijk) gesprek met de trainer of een andere medewerker van TOOL Training & Opleiding de klacht voor te leggen. Indien dit geen oplossing oplevert, kan de relatie een schriftelijke klacht indienen. De relatie heeft daartoe een half jaar de tijd om de klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment dat de klacht is ontstaan. De klacht kan gericht worden aan TOOL Training & Opleiding, drs. D. Kaspersma, Voetpad 8, 8485 JL Munnekeburen.
b) In de klacht dient te worden opgenomen: naam, adres en woonplaats van degene die de klacht indient, de gegevens waarop deze persoon bereikt kan worden (emailadres, telefoonnummers), de aard, betrokkenen, plaats en datum van de klacht, de naam van de training, de datum van indiening van de klacht en handtekening.
c) De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
d) De relatie die de klacht indient, krijgt binnen twee weken schriftelijk een ontvangstbevestiging. De klacht zal binnen twee maanden worden afgehandeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de betrokkene hiervan
binnen vier weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. In dat geval wordt een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
e) Zonodig wordt de klacht nader onderzocht bij betrokkenen.
f) Uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht wordt er een afspraak gemaakt met de persoon die de klacht heeft ingediend, zijn/haar eventuele raadsman, de heer Kaspersma namens TOOL Training & Opleiding, en een derde, onafhankelijke partij, mr. G.W.L. Den Haan, gevestigd te Almere. Deze onafhankelijke partij zal een uitspraak doen bij beroepsmogelijkheid welke bindend is voor TOOL Training & Opleiding.
g) Degene die de klacht heeft ingediend, kan de gegevens ten aanzien van de klacht tot één jaar na afhandeling inzien.
h) Bovenstaande procedure sluit niet uit dat de relatie zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.
10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen indien, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft TOOL Training & Opleiding vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. TOOL Training & Opleiding mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. TOOL Training & Opleiding houdt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.